Maand: november 2020

Persbericht

Brandbrief over zwemles naar de commissieleden VWS namens de NSWZ en Shiva de Winter
 
Naast dat het fijn is weer te draaien neemt dat niet weg dat de situatie verslechterd is en er dringend stappen genomen dienen te worden. De Tweede Kamer commissie VWS heeft de mogelijkheid dit ter tafel te laten komen tijdens de vergadering van 30 november. De NSWZ ( Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) zal dit kracht bij zetten door een tweede brief gericht aan de leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport te zenden.
 
Al eerder zond de NSWZ een brandbrief aan alle 150 leden van de Tweede Kamer om met spoed aandacht te vragen voor de problematiek in en rondom de zwemlessen in Nederland. Het water staat spreekwoordelijk aan de lippen, de kwaliteit, continuïteit en dus de veiligheid zijn in het geding. Eerder deed voorzitter Shiva de Winter al een WOB verzoek bij het ministerie van VWS om boven water te krijgen wat er nu daadwerkelijk gebeurd was rond de zwemlessen en het abrupte stoppen hiervan op 3 en 4 november jl. Hierover wordt voornamelijk gezegd dat de inzage hierin vertraging oploopt en dit vanzelf openbaar komt. Dit geeft weinig vertrouwen in een goede afloop hiervan.
In de meest recente brief, die vandaag naar de leden van de commissie is gestuurd wordt aandacht gevraagd om de ernst van de situatie onder ogen te zien, dit bespreekbaar te maken en daarnaast de aandacht om dit belangrijke educatieve traject niet te laten verslappen.
 
Deze brief bevat vijf 5 punten incl. toebehoren die hierbij van belang zijn.
De vraag is, of de Commissie VWS het punt bij de vergadering op 30 november op tafel wil leggen. Hierbij hebben de vijfentwintig leden in de commissie VWS de mogelijkheid om de ernst van de ontstane situatie in de commissievergadering ter spraken te brengen. Het verzoek aan de leden is dit in goede overweging te nemen en de zwemlessen te ondersteunen.
 
Hierbij de 5 punten:
1. Nog steeds vragen wij uitleg over wat er is voorgevallen rondom de beslissing om zwemles als uitzondering weer van de lijst te halen, gezien de mededeling dat wij geen inzicht krijgen in het door ons aangevraagde WOB verzoek binnen de normaliter gehanteerde termijn. De antwoorden uit naam van minister Van Ark waren hiervoor niet voldoende.
 
2. Zwemles dient te behoren tot primair onderwijs. De prioriteit en de urgentie hiervan kunnen er toe bijdragen dat een eventuele herhaling, rondom het sluiten van zwembaden en het staken van zwemlessen, voorkomen kan worden.
 
3. De opgelopen “schade” is ook gedurende deze korte sluitingsperiode duidelijk waarneembaar. Gevoelige kinderen hebben zelfs na zo’n korte stop een terugval. Deze kinderen hebben weliswaar geen stem, maar dat neemt niet weg dat ze gedupeerd zijn.
 
4. Wij gaan er vanuit dat er een steunpakket voor zwembaden en zwemscholen gemaakt wordt door het ministerie. De gesprekspartners zullen hoogstwaarschijnlijk bonden en branchepartijen uit een deel van de zwembranche zijn. Helaas zijn de zwemscholen en niet gesubsidieerde zwembaden vaak niet voldoende vertegenwoordigd. Deze groep van zwemscholen en zwembaden zijn in acute nood door de maatregelen. Directe steun is dan ook de enige oplossing terwijl de gesubsidieerde zwembaden door de steun van gemeenten een langere adem hebben. Als de zwemscholen pas in de loop van 2021 worden gecompenseerd is het voor veel zwemscholen te laat. Dit zou een zeer oneerlijke situatie zijn waarbij marktpartijen het onderspit delven ten opzichte van de gesubsidieerde zwembaden.
(Al vaker speelt de concurrentie onder zwembaden en zwemscholen een rol. De zwemlesbranche is een hele kleine maar diverse wereld. Het is zelfs zo dat zwemscholen die water huren om af te zwemmen bij gemeentelijke zwembaden gewoon door moeten betalen en verenigingen die datzelfde doen krijgen restitutie of opschorting van de huur. Het mag niet zo zijn dat door een eventuele compensatieregeling de ene partij bevoordeeld wordt ten opzichte van een andere).
 
5. In elk geval verzoeken wij, indien onverhoopt de publiek toegankelijke zwembaden weer gesloten moeten worden om de reisbewegingen en contactmomenten te beperken, dat zwemles voor kinderen tot 8 jaar gelijkgesteld wordt met onderwijs, hiermee een uitzonderingspositie krijgt en door mag blijven gaan.
 
Met deze extra brief hoopt de NSWZ de aandacht te vestigen op de toekomst van zwemles in Nederland. Ook na de crisis van het Coronavirus moet er een ruim aanbod zijn voor kinderen om veilig te leren zwemmen op de door de ouders zelf gekozen manier en bij een zelfgekozen zwembad of zwemschool.

Persbericht 8 november 2020 en brief aan de tweede kamer

        Persbericht zondag 8 november 2020

Onderwerp: NSWZ roept hulp in van de Tweede Kamer voor het hervatten van de zwemlessen

Zoals eerder aangekondigd heeft de NSWZ (Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) een brief verzonden aan alle 150 leden van de Tweede Kamer. Dit is gedaan na het vastlopen van de onderhandelingen met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, die na grote inspanning niets voor ondernemer en voorzitter van de NSWZ, Shiva de Winter, kon betekenen.

In de brief (bijgevoegd) wordt gerefereerd aan de persconferentie van dinsdag 3 november jl. en de daarop volgende extreme verwarring. Het bericht dat zwembaden dicht moesten met uitzondering van zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar, heeft tot woensdagmiddag 16:20 op de site van de rijksoverheid gestaan.

De Winter, eigenaar van Zwemschool De Winter Sport en Zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum heeft op meerdere manieren getracht in gesprek te raken met de Veiligheidsregio voor tekst en uitleg. Dit liep keer op keer spaak. Hierna is gekozen de zwemlessen doorgang te laten geven om tot een gesprek te komen. Na overleg met de gemeente en handhaving heeft De Winter de laatste lessen afgebeld om de boel niet te laten escaleren.

De lessen van vrijdag waren al afgezegd, om ruimte te geven voor het gesprek met de Veiligheidsregio. Na lang overleg bleek dat ook de Veiligheidsregio geen oplossing kon bieden. Direct na het gesprek is besloten de overige lessen tot 18e november af te zeggen en de zwemschool tot die tijd te sluiten.

De NSWZ heeft een brandbrief opgesteld om aandacht te vragen, om zwemles als onderwijs te beschouwen en het als zodanig te behandelen. Alleen op deze manier kunnen de zwemlessen zo snel mogelijk weer hervat worden en de achterstand zo klein mogelijk gehouden worden.

De NSWZ handelt alleen aangezien de landelijke bonden (KNZB, NRZ, ENVOZ e.a.) gezamenlijk naar buiten zijn getreden met de boodschap het besluit van de overheid te betreuren, achter de schermen bezig te zijn met een eventuele oplossing, maar dat het helaas niet anders is. Hier legt de NSWZ zich niet bij neer en wil met hulp van de Tweede Kamer zoeken naar de mogelijkheid de zwemlessen door te laten gaan. Alles op alles zetten om de kinderen zo spoedig mogelijk weer aan het zwemmen te krijgen.

Vreemd detail hierbij is dat de topsport van de KNZB (Topsporters en schoonspringen) met de huidige maatregelen wel mogen doortrainen in zwembaden. Dit betekent dat topsport voor veiligheid wordt getrokken.

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte heer/vrouwe (hier persoonlijk de desbetreffende naam van het kamerlid) ,

Allereerst mijn excuses dat ik u deze brief op zondag stuur. Gezien het belang van dit onderwerp in deze bizarre crisistijd, acht ik het nodig om uw aandacht hiervoor te vragen. 

In de bijlage vindt u de brief gericht aan alle leden van de Tweede kamer. In mijn optiek is het van essentieel belang dat u deze brief allemaal persoonlijk ontvangt. Ik wil u vriendelijk verzoeken om bijgaande brief te lezen.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. Shiva A. De Winter

Voorzitter

Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

T: +31 (0)35 2089201

M: +31 (0)6 15191918

Franciscusweg 229 | 1216 SE Hilversum  

www.nswz.nl | shivadewinter@nswz.nl

  https://www.facebook.com/NLSWZ

 

 

Verklaring Zwembad ‘T Gooische Bad

Hilversum 7 november,
Verklaring Zwembad ’T Gooische Bad
De roerige dagen die zijn ontstaan na de persconferentie van 3 november zijn voorlopig in Hilversum even tot rust gekomen. De onduidelijkheid en de constante wijzigingen in het wisselende beleid van de overheid zijn belicht vanuit De Winter Sport en zwemles is op de kaart gezet.
Wat betreft de zwemlessen heeft De Winter Sport ( zwemlesaanbieder in Zwembad ’T Gooische Bad ) in goed overleg met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Hoofd Handhaving van de Gemeente Hilversum besloten zich als zwembad en zwemschool voor nu neer te leggen betreffende de tijdelijke sluiting, mede door de grote onrust die is ontstaan in het land van zwembaden en zwemscholen tegen veiligheidsregio’s. Het beeld dat hierbij is ontstaan, namelijk dat de eigenaar Shiva de Winter bekvechtend tegen de gemeente heeft gestreden, is hierbij niet juist. De wethouder sport van de gemeente Hilversum ( Floris Voorink ) heeft zich helaas wel zo op deze manier uitgelaten. Shiva de Winter heeft de afgelopen dagen, nadat er vanuit de Gemeente Hilversum uit contact werd gezocht waar De Winter meerdere malen om heeft gevraagd, iedere stap in goed overleg en nauwe samenwerking met de gemeente genomen en het belang van de zwemlessen voor kleine kinderen voorop gesteld.
De Winter Sport is momenteel al zijn klanten telefonisch aan het inlichten over de stand van zaken en de goede oplossing die er met de Veiligheidsregio en Handhaving is gevonden. Deze twee zullen tevens een schriftelijke verklaring opstellen uit hoofde van Gemeente Hilversum en Handhaving dat gezamenlijk met De Winter Sport overeengekomen is om toch de twee weken sluiting aan te houden.
Los daarvan zal de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ( een opkomende belangen organisatie ) waar Shiva de Winter voorzitter van is, zich als zegsman oprichten in de richting van de leden van de Tweede Kamer, om het kabinet er op te wijzen dat zwemles tot het primair onderwijs behoort en niet tot sport.
Doormiddel van een brief die alle Kamerleden van De Winter zullen ontvangen zal hiervoor aandacht gevraagd worden, zij worden met klem opgeroepen tot het vinden van een oplossing om de achterstand en de noodzaak van doorgang van de zwemlessen met oog op de aankomende vakanties en de zomer onder de aandacht te krijgen. Het is de nummer één prioriteit dat kinderen een stabiele basis hebben van onderwijs zowel op school als in het zwembad. Enkele weken gemis geeft bij een heleboel kinderen al een grote achterstand.
Een voorbeeld hiervan zagen we mei dit jaar. Na tweeëneenhalve maand zonder zwemles waren sommige leerlingen dermate in niveau gedaald dat er maanden nodig waren om dit weer bij te werken. Dit gaat ten koste van de veiligheid!
De Winter hoopt hiermee het debat aan de gang te krijgen dat zwemonderwijs serieus genomen gaat worden en er overwogen kan worden de zwemlessen toch doorgang te geven vóór 18 november. Later dit weekend zal de brief aan de Kamerleden verspreid worden en zal er een persbericht vanuit de NSWZ volgen met de aankomende stappen. Rust is hier een belangrijk punt. Het is niet onze bedoeling tegen de maatregelen van het kabinet te strijden. In tegendeel, wij steunen de maatregelen. Alleen kan en mag er niet met twee maten gemeten wat betreft primair onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Shiva de Winter
Directeur / Eigenaar De Winter Sport / ‘T Gooische Bad
Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
contact: shiva.dewinter@dewintergroupbv / 06-15191918

Voortzetten zwemlessen Zwembad ’T Gooische Bad Hilversum ondanks maatregelen

Persbericht: Voortzetten zwemlessen Zwembad ’T Gooische Bad Hilversum ondanks maatregelen
Tijdens de intelligente Lock down van 15 maart tot 11 mei is het gehele land nagenoeg tot stilstand gekomen. Letterlijk en figuurlijk. Ook op sportief vlak is toen alles stil gelegd. Nu medio november wordt er opgeroepen om kinderen sportief te laten blijven en de kinderen naar school te laten gaan terwijl er meerdere “begrijpelijke” bedrijfstakken gesloten worden. Op de persconferentie van 3 november werd hier ook nog toe op geroepen. Toen kwam de mededeling “zwembaden dicht”. Naast dat dit een sportonderdeel is voor heel veel doelgroepen, er al meerdere malen is aangetoond dat dit hygiënischer is dan bijvoorbeeld een gymzaal, werd deze zonder pardon genoemd. Enige uitzondering op de regel waren de zwemlessen. Het hoe en wat stond hier verder niet vernoemd maar dat zou naar boven komen in de noodverordening.
Gistermiddag 4 november tot 16:15 stond het nog vermeld op de rijksoverheid alleen gonsde er van allerlei geruchten rond. Wat was er aan de hand? Het betrof een “foutje” en “miscommunicatie” dat zwemlessen hierbij als uitzondering vermeld stonden. Dus moesten alle zwemlessen per direct in ieder geval voor twee weken worden opgeschort.
Hier gaan wij niet mee akkoord. Je kan niet volwassenen naar de sportschool en sauna laten gaan, kinderen naar school en sport laten gaan maar kinderen van 3,5 tot 7 niet naar zwemles laten gaan.
Naast dat zwemles onderwijs en het ondergeschoven kindje is van primair basisonderwijs, hebben wij het hier ook over veiligheid. Begin dit jaar werd een paar weken genoemd en dit werden een paar maanden. De achteruitgang van kinderen was extreem te noemen. De verdrinkingsgraad had de potentie hoger te liggen doordat het niveau bij kinderen die op zwemles zaten naar beneden was gekelderd.
Zwemles, basis behoefte voor kinderen. Deze is door neus en lippen door voor in ieder geval twee weken stil gelegd. Naast begrip voor veel van de regels en maatregelen die genomen worden is er geen geloof in het feit dat dit bij twee weken blijft. De horeca zou begin dit jaar drie weken dichtgaan en het werd drie maanden. Half mei toen de zwembaden weer mochten opstarten is heel lesgevend Nederland vol voor de lessen gegaan. Binnen enige maanden was overal de achterstand weggewerkt en waren kinderen weer op niveau. Wederom weken of maanden geen zwemles betekent voor de meeste kinderen zes maanden terugval in het leerproces. Met oog op de aankomende zomermaanden waar velen de vakantie in eigen stad, dorp of eigen land zullen vieren geeft dit een potentieel gevaar voor de veiligheid van kinderen. In een waterrijkland als Nederland, is het volgens de overheid zelf, van “primair belang” dat kinderen leren zwemmen. In verband met dit belang wordt schoolzwemmen ook van overheidswege bevorderd. Volgens de rijksoverheid valt (als die als zodanig aangeboden wordt) schoolzwemmen rechtstreekst onder het primair basisonderwijs; kinderen zijn in dat geval verplicht daar aan deel te nemen (zie
Nu op 21 april 2020 besloten is met ingang van 11 mei 2020 een opstart te maken met het basisonderwijs en buiten sporten voor jongeren onder voorwaarden weer is toegestaan moet in de visie van De Winter Sport ook de zwemlessen voor kinderen weer van start gaan, met inachtneming van de maatregelen zoals voor basisschoolleerlingen.
De topsport van de KNZB (Waterpolo en schoonspringen) mogen met de huidige maatregelen wel doortrainen in zwembaden. Dit betekent dat topsport voor veiligheid wordt getrokken.
De Winter Sport werkt al maanden volgens een goedgekeurd protocol, gemaakt en gedeeld met de gemeente Hilversum. Bij zwembad ’T Gooische Bad (het zwembad van De Winter Sport) zijn begin dit jaar vele voorbereiden getroffen voor de 1,5 meter norm. Zo zijn er looproutes gecreëerd waarbij deze norm volledig kan worden gehandhaafd. De Winter Sport is voornemens ondanks de op 4 november aangepaste maatregelen zwemlessen wel voort te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal belangrijke zaken:
· De lescapaciteit zal voor twee weken worden teruggebracht;
· Er is een aparte in- en uitgang en een gescheiden looproute zodat volwassenen elkaar niet kruisen, zodat de 1,5 meter norm te allen tijde kan worden gehandhaafd;
· Ouders brengen kinderen, maken ze klaar voor zwemles waar ze opgehaald worden en de ouders buiten zullen wachten. Aan het eind van de les mogen ouders via de andere ingang het zwembad betreden en hun kinderen na de zwemlessen ophalen en omkleden. Hierdoor krijg je gescheiden brengen en halen. Ouders kunnen in de tussentijd in de auto of in de omgeving wachten;
· Er zijn aparte aankleed- (vóór de zwemlessen) en omkleedruimten (na de zwemlessen);
· Na het vertrekken van ouders zullen alle looproutes worden gedesinfecteerd;
· De tribune word (ondanks dat dit een aparte ruimte is en zelf geventileerd) voor twee weken gesloten. Voor het wekelijks afzwemmen word nog een oplossing gezocht;
· Per kind mag er maximaal één begeleider mee;
· Bij ziekte (verschijnselen) van het kind of in de naaste familie wordt er geadviseerd thuis te blijven;
· Bij de ontvangstbalie (achter plexiglas) kan er worden gekozen de les voor die dag voor een kind niet door te laten gaan bij vermoedens van ziekte;
· Er wordt met de hoogste hygiëne voorzichtigheid gewerkt en na iedere omkleedbeurt wordt de ontvangst-, omkleed-, looproute en aankleedruimte schoongemaakt;
· Douches zijn gesloten.
Alle overige activiteiten zijn tot nader order opgeschort. Het betreft hier dus alleen de zwemlessen voor kleine kinderen van 3 tot 7 jaar.
Zwembad De Scheg in Deventer heeft gister naar buiten gebracht dat zij in afstemming met de veiligheidsregio IJsselland de zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar tot nader order door kunnen gaan. Zie hieronder het nieuwsbericht dat zwembad De Scheg gister op hen website heeft geplaatst.
Update 4 november
M.i.v. 5 november is zwembad De Scheg voor alle zwemactiviteiten gesloten. Uw reservering voor een zwemactiviteit komt hierdoor helaas te vervallen en u heeft hierover per mail bericht van ons ontvangen.
De zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar zijn in afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland toegestaan en gaan daarom, tot nader order, door.
Vanuit De Winter Sport is er gister geprobeerd contact te hebben met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om te overleggen om zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar door te laten gaan. Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was er niemand beschikbaar die ons daarbij te woord konden staan en verder konden helpen. Wij werden afgewimpeld en konden dus niet in overleg gaan om De Winter Sport in overleg open te laten.
Noot voor de redactie:
De Winter Sport was het eerste zwembad in Nederland wat in mei weer de zwemlessen volgends nieuw protocol en Coronaproof hervatte. Zij hebben zich vanaf dag een sterk gemaakt voor de educatie van kinderen en blijven dit doen. De Winter Sport heeft een eigen zwembad Zwembad ‘T Gooische Bad waar 1000 gerbuikers per week gebruik van maken volgens protocollen. Er zwemmen momenteel rond de 600 kinderen per week. Dit zwembad heeft volgends de Gemeente Hilversum geen recht op subsidie ondanks de vele doelgroepen die hier naast kinderen gebruik van het bad maken.
Shiva de Winter is tussen 11:00 en 13:00 beperkt bereikbaar. De telefoon zal beantwoord worden door Lotte Bastiaanse ( partner ) De zwemlessen staan vanmiddag gepland van 13:45 tot 18:30
________________________________________
Contactgegevens:
Van: De Winter Sport
Contactpersoon: Shiva De Winter
Telefoon: 0615191918
Email: shiva.dewinter@dewintergroupbv.nl
________________________________________