Persbericht

0 Comments

Brandbrief over zwemles naar de commissieleden VWS namens de NSWZ en Shiva de Winter
 
Naast dat het fijn is weer te draaien neemt dat niet weg dat de situatie verslechterd is en er dringend stappen genomen dienen te worden. De Tweede Kamer commissie VWS heeft de mogelijkheid dit ter tafel te laten komen tijdens de vergadering van 30 november. De NSWZ ( Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) zal dit kracht bij zetten door een tweede brief gericht aan de leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport te zenden.
 
Al eerder zond de NSWZ een brandbrief aan alle 150 leden van de Tweede Kamer om met spoed aandacht te vragen voor de problematiek in en rondom de zwemlessen in Nederland. Het water staat spreekwoordelijk aan de lippen, de kwaliteit, continuïteit en dus de veiligheid zijn in het geding. Eerder deed voorzitter Shiva de Winter al een WOB verzoek bij het ministerie van VWS om boven water te krijgen wat er nu daadwerkelijk gebeurd was rond de zwemlessen en het abrupte stoppen hiervan op 3 en 4 november jl. Hierover wordt voornamelijk gezegd dat de inzage hierin vertraging oploopt en dit vanzelf openbaar komt. Dit geeft weinig vertrouwen in een goede afloop hiervan.
In de meest recente brief, die vandaag naar de leden van de commissie is gestuurd wordt aandacht gevraagd om de ernst van de situatie onder ogen te zien, dit bespreekbaar te maken en daarnaast de aandacht om dit belangrijke educatieve traject niet te laten verslappen.
 
Deze brief bevat vijf 5 punten incl. toebehoren die hierbij van belang zijn.
De vraag is, of de Commissie VWS het punt bij de vergadering op 30 november op tafel wil leggen. Hierbij hebben de vijfentwintig leden in de commissie VWS de mogelijkheid om de ernst van de ontstane situatie in de commissievergadering ter spraken te brengen. Het verzoek aan de leden is dit in goede overweging te nemen en de zwemlessen te ondersteunen.
 
Hierbij de 5 punten:
1. Nog steeds vragen wij uitleg over wat er is voorgevallen rondom de beslissing om zwemles als uitzondering weer van de lijst te halen, gezien de mededeling dat wij geen inzicht krijgen in het door ons aangevraagde WOB verzoek binnen de normaliter gehanteerde termijn. De antwoorden uit naam van minister Van Ark waren hiervoor niet voldoende.
 
2. Zwemles dient te behoren tot primair onderwijs. De prioriteit en de urgentie hiervan kunnen er toe bijdragen dat een eventuele herhaling, rondom het sluiten van zwembaden en het staken van zwemlessen, voorkomen kan worden.
 
3. De opgelopen “schade” is ook gedurende deze korte sluitingsperiode duidelijk waarneembaar. Gevoelige kinderen hebben zelfs na zo’n korte stop een terugval. Deze kinderen hebben weliswaar geen stem, maar dat neemt niet weg dat ze gedupeerd zijn.
 
4. Wij gaan er vanuit dat er een steunpakket voor zwembaden en zwemscholen gemaakt wordt door het ministerie. De gesprekspartners zullen hoogstwaarschijnlijk bonden en branchepartijen uit een deel van de zwembranche zijn. Helaas zijn de zwemscholen en niet gesubsidieerde zwembaden vaak niet voldoende vertegenwoordigd. Deze groep van zwemscholen en zwembaden zijn in acute nood door de maatregelen. Directe steun is dan ook de enige oplossing terwijl de gesubsidieerde zwembaden door de steun van gemeenten een langere adem hebben. Als de zwemscholen pas in de loop van 2021 worden gecompenseerd is het voor veel zwemscholen te laat. Dit zou een zeer oneerlijke situatie zijn waarbij marktpartijen het onderspit delven ten opzichte van de gesubsidieerde zwembaden.
(Al vaker speelt de concurrentie onder zwembaden en zwemscholen een rol. De zwemlesbranche is een hele kleine maar diverse wereld. Het is zelfs zo dat zwemscholen die water huren om af te zwemmen bij gemeentelijke zwembaden gewoon door moeten betalen en verenigingen die datzelfde doen krijgen restitutie of opschorting van de huur. Het mag niet zo zijn dat door een eventuele compensatieregeling de ene partij bevoordeeld wordt ten opzichte van een andere).
 
5. In elk geval verzoeken wij, indien onverhoopt de publiek toegankelijke zwembaden weer gesloten moeten worden om de reisbewegingen en contactmomenten te beperken, dat zwemles voor kinderen tot 8 jaar gelijkgesteld wordt met onderwijs, hiermee een uitzonderingspositie krijgt en door mag blijven gaan.
 
Met deze extra brief hoopt de NSWZ de aandacht te vestigen op de toekomst van zwemles in Nederland. Ook na de crisis van het Coronavirus moet er een ruim aanbod zijn voor kinderen om veilig te leren zwemmen op de door de ouders zelf gekozen manier en bij een zelfgekozen zwembad of zwemschool.