Met zijn allen voor de toekomst van zwemles en een gedifferentieerd zwemlesaanbod.
 
Vroeger was alles beter, was alles anders, en was alles alleen stukken makkelijker. Zwemles? Dat ging toch via school of was in het gemeente zwembad? Klopt redelijk, maar was het ook echt beter? In de 25 jaar die ik nu meeloop in het zwemonderwijs heb ik veel goede en slechte kanten gezien. Goed blijft natuurlijk om de duizenden kinderen na het afzwemmen met een grote glimlach trots langs zien lopen met hun net behaalde zwemdiploma. Slecht was onder andere 1998 waar besloten werd om het zwemdiploma systeem naar een heel ABC te brengen. Resulteert nu ruim 22 jaar later nog steeds in het feit dat ouders overtuigd zijn dat je met je B diploma goed kunt zwemmen. Want vroeger….. En papa en mama hebben ook alleen maar B.
 
Gedane zaken kun je niet terugdraaien en de blik moet op vooruit staan. Dat is ook wat er de afgelopen jaren in ruime mate is gebeurd. Er was een basis lessysteem. Voortraject, hoofdtraject en natraject. Al met al iets wat voor het A diploma tussen de 45 en 65 uren in beslag nam. Maar daar kwam weerstand tegen. Zo’n 15 jaar geleden kwam de opkomst van kleine zwemscholen met een aangepast lessysteem. Niet meer groepen van 20, en veel meer op het kind gericht. Baden van zorgcentra werden ineens lesbaden. Zelf ben ik bijna 14 jaar geleden aangehaakt met een heel alternatief systeem. Kleine groepen ( maximaal 8 ) met 2 begeleiders. En dit systeem werkt nog steeds prima.
 
Nu staan wij voor een grotere uitdaging. Een mogelijke terugval ingebracht door het virus. Daar waar grote baden en spelers leven van subsidie van gemeenten en andere overheden, hebben de kleine spelers onder de zwemscholen en ongesubsidieerde baden het extreem zwaar en krijgen het alleen maar zwaarder. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit. Daar waar de zwemscholen met passie werden opgezet met het belang van de kinderen voorop zie je nu afbraak van de kleintjes die het domweg financieel niet halen. Zwemscholen die te koop staan en zich geen raad meer weten. Zwemschoolhouders die met de noorderzon vertrekken met vooruit betaalde pakketten. Totaal niet goed te praten. Duidelijk is dat er paniek is in de zwemwereld. Het zwembad voor de tweede maal dichtgooien terwijl de grote spelers durven te spreken over even fijn rust na een hectische periode? Dat geeft maar weer aan dat de afsplitsing in dit kleine wereldje extreem groot is.
 
De stichting die ik heb opgezet, Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid wil juist opkomen voor deze groep. Nederland wordt niet beter van een beperkt aanbod van zwemlessen. Het ene kind past beter in het ene systeem en het andere kind beter in het ander. Met pakjes, zonder pakjes, met drijfmiddelen, zonder drijfmiddelen. Er zijn tal van voorbeelden te noemen. Voorop staat dat er een stem moet komen die roept: “Tot hier en niet verder met de afbraak”. Daarom roepen wij zwemscholen op zich te verenigen. Nu niet met een lidmaatschap maar met steun. Geld heeft niemand momenteel, doel is om steun te gaan ontvangen om dat beroep waar wij als zwemonderwijzers en ondernemers voor gekozen hebben te kunnen blijven doen. Laat Corona niet het einde van jullie passie betekenen en geef jullie steun.
 
De NSWZ roept hierbij de hulp in van alle gedupeerde zwemscholen en “ongesubsidieerde” zwembaden. Door het steunen van deze brief staan wij gezamenlijk sterker.
 
Wat is hiervoor nodig? Geen lidmaatschap alleen een mailtje.
shivadewinter@nswz.nl, Hierin de naam van de zwemschool / het zwembad, de NAW gegevens en een contactpersoon met gegevens. Hierna kunnen wij via de mail op een kortere manier contact houden en zo sneller schakelen. De naam van de zwemschool / het zwembad wordt alleen gebruikt na toestemming. Tevens kunnen alle vragen via deze mail gesteld worden. Het team van de NSWZ zal trachten dit zo spoedig mogelijk te beantwoorden en bij te staan waar nodig
Shiva de Winter
Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
 
——————————————————–PERSBERICHT —————————————————————————–
 
Brandbrief over zwemles naar de commissieleden VWS namens de NSWZ en Shiva de Winter
 
Naast dat het fijn is weer te draaien neemt dat niet weg dat de situatie verslechterd is en er dringend stappen genomen dienen te worden. De Tweede Kamer commissie VWS heeft de mogelijkheid dit ter tafel te laten komen tijdens de vergadering van 30 november. De NSWZ ( Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid) zal dit kracht bij zetten door een tweede brief gericht aan de leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport te zenden.
 
Al eerder zond de NSWZ een brandbrief aan alle 150 leden van de Tweede Kamer om met spoed aandacht te vragen voor de problematiek in en rondom de zwemlessen in Nederland. Het water staat spreekwoordelijk aan de lippen, de kwaliteit, continuïteit en dus de veiligheid zijn in het geding. Eerder deed voorzitter Shiva de Winter al een WOB verzoek bij het ministerie van VWS om boven water te krijgen wat er nu daadwerkelijk gebeurd was rond de zwemlessen en het abrupte stoppen hiervan op 3 en 4 november jl. Hierover wordt voornamelijk gezegd dat de inzage hierin vertraging oploopt en dit vanzelf openbaar komt. Dit geeft weinig vertrouwen in een goede afloop hiervan.
In de meest recente brief, die vandaag naar de leden van de commissie is gestuurd wordt aandacht gevraagd om de ernst van de situatie onder ogen te zien, dit bespreekbaar te maken en daarnaast de aandacht om dit belangrijke educatieve traject niet te laten verslappen.
 
Deze brief bevat vijf 5 punten incl. toebehoren die hierbij van belang zijn.
De vraag is, of de Commissie VWS het punt bij de vergadering op 30 november op tafel wil leggen. Hierbij hebben de vijfentwintig leden in de commissie VWS de mogelijkheid om de ernst van de ontstane situatie in de commissievergadering ter spraken te brengen. Het verzoek aan de leden is dit in goede overweging te nemen en de zwemlessen te ondersteunen.
 
Hierbij de 5 punten:
1. Nog steeds vragen wij uitleg over wat er is voorgevallen rondom de beslissing om zwemles als uitzondering weer van de lijst te halen, gezien de mededeling dat wij geen inzicht krijgen in het door ons aangevraagde WOB verzoek binnen de normaliter gehanteerde termijn. De antwoorden uit naam van minister Van Ark waren hiervoor niet voldoende.
 
2. Zwemles dient te behoren tot primair onderwijs. De prioriteit en de urgentie hiervan kunnen er toe bijdragen dat een eventuele herhaling, rondom het sluiten van zwembaden en het staken van zwemlessen, voorkomen kan worden.
 
3. De opgelopen “schade” is ook gedurende deze korte sluitingsperiode duidelijk waarneembaar. Gevoelige kinderen hebben zelfs na zo’n korte stop een terugval. Deze kinderen hebben weliswaar geen stem, maar dat neemt niet weg dat ze gedupeerd zijn.
 
4. Wij gaan er vanuit dat er een steunpakket voor zwembaden en zwemscholen gemaakt wordt door het ministerie. De gesprekspartners zullen hoogstwaarschijnlijk bonden en branchepartijen uit een deel van de zwembranche zijn. Helaas zijn de zwemscholen en niet gesubsidieerde zwembaden vaak niet voldoende vertegenwoordigd. Deze groep van zwemscholen en zwembaden zijn in acute nood door de maatregelen. Directe steun is dan ook de enige oplossing terwijl de gesubsidieerde zwembaden door de steun van gemeenten een langere adem hebben. Als de zwemscholen pas in de loop van 2021 worden gecompenseerd is het voor veel zwemscholen te laat. Dit zou een zeer oneerlijke situatie zijn waarbij marktpartijen het onderspit delven ten opzichte van de gesubsidieerde zwembaden.
(Al vaker speelt de concurrentie onder zwembaden en zwemscholen een rol. De zwemlesbranche is een hele kleine maar diverse wereld. Het is zelfs zo dat zwemscholen die water huren om af te zwemmen bij gemeentelijke zwembaden gewoon door moeten betalen en verenigingen die datzelfde doen krijgen restitutie of opschorting van de huur. Het mag niet zo zijn dat door een eventuele compensatieregeling de ene partij bevoordeeld wordt ten opzichte van een andere).
 
5. In elk geval verzoeken wij, indien onverhoopt de publiek toegankelijke zwembaden weer gesloten moeten worden om de reisbewegingen en contactmomenten te beperken, dat zwemles voor kinderen tot 8 jaar gelijkgesteld wordt met onderwijs, hiermee een uitzonderingspositie krijgt en door mag blijven gaan.
 
Met deze extra brief hoopt de NSWZ de aandacht te vestigen op de toekomst van zwemles in Nederland. Ook na de crisis van het Coronavirus moet er een ruim aanbod zijn voor kinderen om veilig te leren zwemmen op de door de ouders zelf gekozen manier en bij een zelfgekozen zwembad of zwemschool.